1. Regulamin określa zasady korzystania z Kina oraz zasady udziału w IMPREZACH, takich jak: spektakle teatralne, koncerty, występy kabaretowe, spotkania z artystami, wernisaże.
 2.  W Sali nr 1 – Duża Scena i w Sali nr 2 – Piwnica Artystyczna odbywają się PROJEKCJE FILMOWE oraz IMPREZY ARTYSTYCZNE. W Sali nr 3 – Małej Scenie odbywają się IMPREZY ARTYSTYCZNE.
 3. W Stargardzkim Centrum Kultury stosowany jest monitoring wizyjny – szczegóły dotyczące przetwarzania nagrań z monitoringu dostępne są pod adresem: https://sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych
 4. Ochrona obiektu, jak również pracownicy Stargardzkiego Centrum Kultury są upoważnieni do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp do Kina i na IMPREZĘ organizowaną w Stargardzkim Centrum Kultury w jednej z ww. sal jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. Wyjątek stanowią IMPREZY niebiletowane.
 2. Bilety możliwe są do nabycia w kasach Kina Stargardzkiego Centrum Kultury oraz on-line na stronie www.sck.stargard.pl.
 3. Kupując bilet należy sprawdzić zawarte na nim dane. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
 4. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 5. Osoby, co do których zachodzi przypuszczenie, iż znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczani na salę.
 6. Podczas SEANSÓW FILMOWYCH i IMPREZ organizowanych w ww. salach zabrania się:
 1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
 2. Korzystania z telefonów komórkowych.
 3. Wnoszenia oraz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 4. Wnoszenia oraz spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem.
 5. Głośnego zachowania, które zakłóca oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie.
 1. Za rzeczy pozostawione po SEANSACH FILMOWYCH lub po IMPREZACH Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Stargardzkie Centrum Kultury na podstawie umów z dystrybutorami i innymi podmiotami ma prawo do emisji przed filmem bloku reklamowego, co sprawia, że godzina faktycznej emisji filmu może być przesunięta o czas jego wyświetlania.
 3. Na czas trwania wybranych IMPREZ Stargardzkie Centrum Kultury uruchamia szatnię.  Szatnie są wówczas obowiązkowe, bezpłatne i dozorowane. Zasady przyjmowania rzeczy na przechowanie określone zostały w „Regulaminie korzystania z szatni w obiekcie SCK” dostępnym przy szatni.
 4. Sprzedaż biletów na FILM/IMPREZĘ rozpoczyna się codziennie o godzinie 11.00. Kasa i Bufet zamykana jest 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 5. Zakupione bilety wraz z paragonem należy zachować do końca trwania SEANSU/IMPREZY.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

  I        REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW WSTĘPU:

 1. Rezerwacji miejsc na SEANSE FILMOWE/IMPREZY, można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 91 577 13 93, poprzez system rezerwacji on-line na stronie www.sck.stargard.pl lub osobiście w kasie kina.
 2. Rezerwację miejsc na SEANSE FILMOWE/IMPREZY, można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub osobiście w kasie kina podając nazwisko i/lub numer rezerwacji.
 3.  Zarezerwowane bilety na SEANSE FILMOWE NALEŻY ODEBRAĆ NAJPÓŹNIEJ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKCJI FILMU,    w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 4. Zarezerwowane bilety na IMPREZY NALEŻY ODEBRAĆ W CIĄGU 48 GODZIN OD DOKONANIA REZERWACJI, W PRZECIWNYM RAZIE REZERWACJA TA ZOSTANIE ANULOWANA
 5. KASJER MOŻE ODMÓWIĆ SPRZEDAŻY BILETU NA SEANSE FILMOWE/IMPREZY w następujących przypadkach:
  1. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej,
  2. W przypadku, gdy osoba kupująca jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem środków odurzających, zachowuje się agresywnie, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów lub pracowników kina,
  3. W przypadku, gdy osoba kupująca nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w SEANSIE FILMOWYM lub IMPREZIE, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
  4. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od Stargardzkiego Centrum Kultury.
 1. KASJER MA PRAWO ODMÓWIĆ przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w przypadku odmowy wypełnienia i podpisania formularza zwrotu.
 2. Zwrot zakupionych biletów na FILM możliwy jest najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem seansu, na który został kupiony bilet, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO BILETU WSTĘPU .
 3. Zwrot zakupionych biletów na IMPREZĘ możliwy jest najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia IMPREZY, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO BILETU WSTĘPU .
 1. Ceny biletów wstępu na IMPREZY organizowane w Stargardzkim Centrum Kultury są różne, a ich wysokość jest każdorazowo ogłaszana w materiałach reklamujących dane wydarzenie oraz na stronie www.sck.stargard.pl
 2. Ceny biletów na PROJEKCJE FILMOWE określa obowiązujący w Stargardzkim Centrum Kultury cennik, dostępny na stronie www.sck.stargard.pl
 3. Bilety do kina sprzedawane są w trzech kategoriach: normalny, ulgowy, grupowy.
 4. Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, do 25 roku życia oraz emerytom, rencistom i kombatantom, po okazaniu dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia.

Stargardzkie Centrum Kultury honoruje Ogólnopolską i Samorządową Kartę Dużej Rodziny, jak również Zachodniopomorską i Stargardzką Kartę Seniora, która uprawnia do zniżki w zakupie biletu w minimalnej obowiązującej na dany SEANS FILMOWY cenie. Karta uprawnia do zakupu biletu na IMPREZY Stargardzkiego Centrum Kultury z 10% rabatem.

 1. Bilet grupowy na SEANS FILMOWY lub IMPREZĘ dotyczy grupy minimum 15 osób.
 2. Dzieciom do lat 3 przebywającym na SEANSIE pod opieką opiekuna i niezajmującym samodzielnego miejsca, przysługuje darmowy bilet. Wiek dziecka zajmującego wspólne miejsce z opiekunem będzie zweryfikowany przez pracownika kina.             Po stronie opiekuna spoczywa obowiązek uwiarygodnienia wieku dziecka.
 3. Każda osoba korzystająca ze zniżek na bilety do KINA i IMPREZY organizowane w Stargardzkim Centrum Kultury, jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do takiej zniżki przy wejściu na salę.
 4. Na inne wydarzenia kinowe jak np. Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki, Ali-Babki – Kobiece Wieczory obowiązują osobne regulaminy stworzone na poszczególne wydarzenia.

IV       OKULARY 3D

 1. Podczas projekcji 3D należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem obowiązującym w salach. Okulary wielokrotnego użytku można zakupić w kasie kina
 2. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za drukowany w środkach masowego przekazu repertuar kina.
 2. Stargardzkie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
 3. Zasady rezerwacji miejsc na SEANSE FILMOWE i IMPREZY oraz sprzedaży biletów poprzez system on-line określone zostały w Warunkach dotyczących rezerwacji biletów on-line dostępnych na stronie www.sck.stargard.pl
 4. Stargardzkie Centrum Kultury informuje, iż jest administratorem danych osobowych uzyskanych m.in. przy sprzedaży biletów. Zasady przetwarzania i dostępu do danych osobowych określone zostały w klauzulach informacyjnych umieszczonych na stronie http://www.sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych#gth
 5. Osoby robiące zdjęcia na terenie Stargardzkiego Centrum Kultury są odpowiedzialne za ich upublicznianie, a SCK nie ponosi żadnych konsekwencji za takie działania.
 6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stargardzkiego Centrum Kultury.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.06.2019 r.

1. Jednorazowo w trybie on-line można zarezerwować do 10 biletów.

2. W przypadku rezerwacji większej ilości biletów lub w innych sytuacjach dot. rezerwacji lub sprzedaży biletów, SCK prosi o kontakt mailowy kasa.kina@sck.stragrad.pl lub tel. 91 577 13 93 (kasa) i 91 578 32 31 (sekretariat SCK czynny w dni robocze w godzinach 8.00-16.00).

3. Rezerwacja on-line kończy się na 30 min. przed projekcją filmu, planowaną godziną imprezy.

4. Rezerwacja może zostać anulowana w przypadku złamania warunków dotyczących rezerwacji biletów on-line i Regulaminu Kina SCK.

5. Przy odbiorze zarezerwowanych on-line biletów należy podać osobisty numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy rezerwacji adres e-mail. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. SCK nie odpowiada za skutki podania tego numeru osobom trzecim.

6. SCK zastrzega sobie prawo do zrezygnowania przyjęcia rezerwacji bez podania przyczyn.

§1. Umowa sprzedaży:
1.    Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą w Stargardzie,  przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, zwane dalej w Regulaminie, jako SCK, prowadzi sprzedaż biletów do kina SCK i na własne imprezy poprzez system sprzedaży on-line.
2.    Umowa sprzedaży biletów pomiędzy zamawiającym, zwanym dalej w Regulaminie Nabywcą, a SCK zostaje zawarta po prawidłowym przejściu przez Nabywcę pełnego procesu dokonania zakupu biletów, obejmującym:
a.    złożenie przez Nabywcę zamówienia on-line,
b.    uiszczenie przez Nabywcę zapłaty za bilety, przelewem bankowym on-line lub przy użyciu karty płatniczej,
c.    otrzymanie pocztą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres potwierdzenia przyjęcia przez SCK zamówienia.
3.    Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz „Regulaminu korzystania z kina oraz udziału w imprezach organizowanych w SCK”.
4.    Jednorazowo w trybie on-line Nabywca może kupić nie więcej niż 10 biletów.
5.    W przypadku zakupu większej liczby biletów i w innych sytuacjach dotyczących umowy sprzedaży SCK prosi o kontakt mailowy: kasa.kina@sck.stargard.pl lub telefoniczny:
a.    kasa kina – 91 577 13 93 (czynna na 60 min przed pierwszym planowanym w danym dniu seansem)
b.    sekretariat – 91 578 32 31 (czynny w dni robocze w godzinach 8.00-16.00).
6.    SCK zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanych miejsc, na miejsca w innej części Sali. Ponadto SCK uprawnione jest do zmiany godziny, daty, miejsca odbycia się seansu/imprezy albo odwołania seansu/imprezy tylko z ważnych powodów związanych z technicznymi aspektami realizacji umowy ze strony SCK lub z działaniami osób trzecich a w szczególności z chorobą artysty. W przypadku zmiany godziny lub daty odbycia seansu/imprezy Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie daty seansu/imprezy. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w formie pisemnej. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało nadane listem poleconym.

§2. Płatność i realizacja zamówienia:
1.    Ceny biletów oferowanych przez SCK zawierają podatek VAT.
2.    Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana po dokonaniu zamówienia poprzez system płatności Przelewy24.
3.    Jeżeli kwota ta nie zostanie opłacona niezwłocznie od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane, bez informacji zwrotnej ze strony systemu.
4.    Nabywca zobowiązany jest do dokonania transakcji z odpowiednim wyprzedzeniem z uwagi na czas trwania przepływu płatności pomiędzy systemami bankowymi realizującymi płatności za kupione przez Nabywcę bilety. Proces przepływu płatności pomiędzy rachunkiem bankowym Nabywcy, poprzez rachunek bankowy systemu płatności Przelewy24 a rachunkiem bankowym SCK może trwać do 120 minut.
5.    Bilety pozostają własnością SCK do czasu odnotowania przez SCK potwierdzenia dokonania zapłaty.
6.    Bilety należy odebrać w kasie kina SCK powołując się na numer transakcji lub legitymując się dokumentem potwierdzającym tożsamość Nabywcy.
7.    Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania zakupionych biletów natychmiast po ich otrzymaniu: data, godzina i miejsce imprezy, ilość oraz cenę biletów. Reklamacja dotycząca niniejszych elementów nie jest możliwa po odejściu od kasy.

§3. Ochrona danych
1.    Akceptując warunki sprzedaży Nabywca wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez SCK danych osobowych podanych przez Nabywcę w formularzu zamówienia.
2.    Wszystkie dane podane przez Nabywcę są automatycznie szyfrowane przed transmisją do SCK bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
3.    Dane osobowe Nabywcy wykorzystywane będą przez SCK w celach marketingowych oraz administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
4.    Nabywca ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§4. Reklamacje i zwroty:
1.    Reklamacje wymagają zgłoszenia do SCK w przeciągu 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia nieprawidłowości, na adres e-mail: reklamacje@sck.stargard.pl, faksem na nr 91 578 32 31 lub w formie pisemnej na adres SCK. W przypadku formy pisemnej termin zgłoszenia reklamacji uważa się za dochowany w przypadku wysłania reklamacji/pisma listem poleconym przed upływem tego terminu.
2.    Reklamacje rozpatrywane będą niezależnie. O przebiegu postępowania reklamacyjnego SCK poinformuje Nabywcę w formie pisemnej lub elektronicznej.
3.    Nabywcy przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu ważnych biletów wraz z ważnym paragonem przed rozpoczęciem seansu/imprezy, na który został kupiony bilet nie później jednak niż do 14 dni od momentu sprzedaży biletów. Nabywca nie musi podawać przyczyn odstąpienia od umowy
4.    Przy dokonaniu zwrotu biletów Nabywca zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania formularza zwrotu potwierdzającego odstąpienia od umowy.
5.    Przy dokonywaniu zwrotu biletów, Nabywców obowiązują postanowienia Regulaminu korzystania z kina oraz udziału w imprezach organizowanych w SCK.
6.    W przypadku umownego odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, SCK zobowiązane jest do dokonania zwrotu pieniędzy tylko do wartości zakupionych biletów, bez dodatkowych kosztów, jeśli takie zostały poniesione przez Nabywcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Nabywcy. W innych przypadkach środki zostaną zwrócone wg ustaleń pomiędzy stronami.
7.    W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę z uwagi na zmianę godziny lub daty seansu/imprezy poniesione przez Nabywcę wydatki niezwiązane bezpośrednio z nabyciem biletu nie zostaną zrefundowane przez SCK.

§5. Postanowienia końcowe:
1.    Wszystkie bilety nabyte w SCK nie mogą być w żaden sposób nadużywane (kopiowanie, przerabianie czy przesyłanie). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję.
2.    Wraz z autoryzacją biletu i wejściem na imprezę, Nabywca biletu akceptuje ustalone przez SCK ogólne warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbycia się imprezy, projekcji filmu.
3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2017 r.

Dyrektor
Stargardzkiego Centrum Kultury

REGULAMIN KLUBU FILMOWEGO PRZY STARGARDZKIM CENTRUM KULTURY

§1

Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim tworzy warunki do działania nieformalnej i niekomercyjnej grupy pod nazwą Klub Filmowy, zwany dalej Klubem, który zrzesza miłośników sztuki filmowej.

§2

Stargardzkie Centrum Kultury wraz z członkami Klubu stawiają sobie za cel:
1.    podnoszenie kultury filmowej poprzez propagowanie i upowszechnianie filmów o wybitnych wartościach artystycznych,
2.    rozszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu sztuki filmowej,
3.    kształcenie umiejętności samodzielnej i swobodnej oceny filmów.

§3

Cele wymienione w §2 Stargardzkie Centrum Kultury realizuje na rzecz Klubu oraz z członkami Klubu organizując:
1.    pokazy filmowe pod hasłem Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, w ramach,     których prezentowane są filmy o wysokich walorach artystycznych, poprzedzone     wprowadzeniem – prelekcją i zakończone dyskusją na temat wyświetlonego filmu,
2.    odczyty i spotkania z twórcami, krytykami filmowymi itp.,
3.    imprezy o tematyce filmowej: przeglądy, wystawy itp., samodzielnie lub wspólnie     z zainteresowanymi instytucjami, stowarzyszeniami itp..

§4

Członkiem Klubu może zostać każdy, kto ukończył 15 lat i pragnie realizować cele Klubu. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.

§5

Członek Klubu ma prawo:
1.    aktywnie uczestniczyć w Czwartkowych Spotkaniach Klubu Filmowego, ponosząc koszty zakupu biletu w cenie: 17 zł,
2.    zgłaszać wszelkiego rodzaju propozycje i uwagi dotyczące funkcjonowania Klubu.

§6

Do obowiązków członka Klubu należy:
1.    systematyczne uczęszczanie na pokazy filmowe, prelekcje, dyskusje itp., zmierzające do realizacji celów Klubu, z zachowaniem zasad savoir vivre,
2.    służenie pomocą i radą innym członkom Klubu,
3.    przestrzeganie regulaminu kina.

§7

Utrata członkostwa następuje przez:
1.    dobrowolne wystąpienie z Klubu,
2.    wykluczenie przez Stargardzkie Centrum Kultury, poprzedzone rekomendacją
członków Klubu.

§8

Wykluczenie członka z Klubu może nastąpić, jeśli:
1.    prowadzi działania na szkodę Klubu,
2.    postępuje nieetycznie,
3.    narusza Regulamin Klubu

§9
Niniejszy Regulamin stanowi zapis dobrych zasad w myśl, których Stargardzkie Centrum Kultury oraz członkowie Klubu będą postępować realizując wspólne, zawarte w Regulaminie cele.

Regulamin uczestnictwa w seansach filmowych oraz innych imprezach artystycznych odbywających się na terenie budynku Stargardzkiego Centrum Kultury

§1

Zasady udziału w imprezie plenerowej

 1. Wstęp na imprezy plenerowe organizowane przez Stargardzkie Centrum Kultury mają jedynie osoby, które dokonały rejestracji i na tej podstawie otrzymały tzw. wejściówkę, lub bilet wstępu.
 2. W ramach rejestracji niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego uczestnika imprezy, a te dane są podawane przez osobę dokonującą rezerwacji wejściówek lub rezerwacji/zakupu biletu.
 3. Ww. dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego – na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu/imprezie plenerowej.
 4. Dane osobowe uczestnika imprezy będą przetwarzane w SCK, który jest Administratorem przetwarzającym je z najwyższą starannością i na zasadach opisanych w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej SCK oraz pod adresem https://www.sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych-9#gth (w pkt. IX) i będą przechowywane przez SCK przez okres 21 dni od dnia, w którym odbyła się impreza.
 5. Stargardzkie Centrum Kultury umożliwia chętnym do udziału w imprezie plenerowej/wydarzeniu dokonywania rejestracji i pobierania wejściówek/biletów wstępu poprzez stronę internetową SCK (rezerwacja/zakup online), kontakt telefoniczny z kasą SCK, dzwoniąc pod nr +91 577 13 93 i kontakt osobisty z pracownikami kasy SCK.
 6. Po dokonaniu rejestracji, uczestnik imprezy plenerowej – osoba, która dokonała rezerwacji wejściówki/zakupu biletu:
 1. w formie online – otrzyma na wskazany adres e-mail informację potwierdzającą rezerwację/zakup; należy ją wydrukować i okazać przy wejściu na imprezę lub w telefonie,
 2. poprzez kontakt telefoniczny – otrzyma na wskazany adres e-mail informację potwierdzającą rezerwację/zakup; w przypadku telefonu stacjonarnego – numer rezerwacji wejściówki/ biletu, które należy odebrać w kasie SCK najpóźniej w dniu poprzedzającym imprezę plenerową/wydarzenie,
 3. osobiście w kasie SCK – otrzyma wejściówkę/bilet.
  1. Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 2 wejściówki/dokonać zakupu 2 biletów.
  2. W imprezie plenerowej może uczestniczyć maksymalnie 150 osób/widzów.
  3. Osoby małoletnie do ukończenia 13 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie jedynie wraz z osoba pełnoletnia, która sprawować będzie nad nimi opiekę.

§2
Zasady organizacji widowni.

Udział uczestników/widzów w imprezie plenerowej jest dopuszczalny pod warunkiem:

 1. zakrywania ust i nosa;
 2. zachowania dystansu 2 metrów w oczekiwaniu na wejście na imprezę;
 3. dezynfekcji rąk przy wejściu na imprezę;
 4. okazania wejściówki przy wejściu na teren imprezy (w formie wydruku lub na telefonie);
 5. zachowania dystansu 2 m na terenie imprezy;
 6. respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z artystami;
 7. wchodzenia i wychodzenia na/z imprezy tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem dystansu;
 8. wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników;
 9. dostosowania się do zaleceń SCK i służb porządkowych.

§ 3

Osoby uczestniczące w imprezach plenerowych organizowanych przez Stargardzkie Centrum Kultury zobowiązują są postępować zgodnie z opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami.