Stargardzkie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.
Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-20

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Garczyńska, agnieszka.garczynska@sck.stargard.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 516166011.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.] Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 4 wejścia: od placu Wolności, oraz od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Wojska Polskiego, od ul. Mickiewicza.
Do wejść od placu Wolności i ul. Wojska Polskiego prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku są windy. Znajdują się w części od placu Wolności i ul. Wojska Polskiego.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach -1, 0, 1, 2.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 i w Atrium oraz przy wejściu od ul. Wojska Polskiego.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe od strony placu Wolności dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku działa usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranej części oraz skorzystaniu z oferowanych przez SCK usług.
Po wcześniejszym zgłoszeniu, istnieje możliwość wprowadzenia osoby poruszającej się na wózku bezpośrednio na salę widowiskowo-kinową bez konieczności korzystania z podjazdów windy. Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych, „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo”

Deklaracja archiwalna

Stargardzkie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stargardzkiego Centrum Kultury.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Jest to związane z tym, iż zostały opublikowane przed 2018-09-23. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.
 2. Nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.
 3. Brak możliwości zmiany kontrastu.
 4. Brak możliwości zmiany wielkości czcionek.
 5. Brak funkcji fokusa, występują pułapki na klawiaturę.
 6. Strona lub aplikacja nie może być użytkowana jedynie z wykorzystaniem klawiatury, niezbędne jest potrzeba wskazywania myszką itp.
 7. Nie wszystkie linki posiadają informację, co znajduje się pod tym linkiem.
 8. Pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej. Jest to związane z tym, iż zostały opublikowane przed 2018-09-23.
 9. Załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności w Stargardzkim Centrum Kultury.

W Stargardzkim Centrum Kultury na mocy Zarządzenia nr 13/2020 Dyrektora Stargardzkiego Centrum Kultury z dnia 26 października 2020 roku powołany został koordynator ds. dostępności: Agnieszka Garczyńska

Kontakt: adres do korespondencji: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard e-mail: agnieszka.garczynska@sck.stargard.pl telefon: 516166011

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Paweł Tereszczuk, pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 915783231. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. Sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Ministerstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ministerstwo zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 4 wejścia: od placu Wolności, oraz od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Wojska Polskiego, od ul. Mickiewicza.
 2. Do wejść od placu Wolności i ul. Wojska Polskiego prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku są windy. Znajdują się w części od placu Wolności i ul. Wojska Polskiego.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach -1, 0, 1, 2.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 i w Atrium oraz przy wejściu od ul. Wojska Polskiego.
 8. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe od strony placu Wolności dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. W budynku działa usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranej części oraz skorzystaniu z oferowanych przez SCK usług.
 13. Po wcześniejszym zgłoszeniu, istnieje możliwość wprowadzenia osoby poruszającej się na wózku bezpośrednio na salę widowiskowo-kinową bez konieczności korzystania z podjazdów windy.Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych, „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo”