1.    Regulamin określa zasady korzystania z Kina oraz zasady udziału w IMPREZACH, takich jak: spektakle teatralne, koncerty, występy kabaretowe, spotkania z artystami, wernisaże.
2.     W Sali nr 1 – Duża Scena i w Sali nr 2 – Piwnica Artystyczna odbywają się PROJEKCJE FILMOWE oraz IMPREZY ARTYSTYCZNE. W Sali nr 3 – Małej Scenie odbywają się IMPREZY ARTYSTYCZNE.
3.    Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestników niniejszego Regulaminu oraz Zasad Przetwarzania Danych Osobowych (określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu) niezbędnych do wzięcia udziału w Imprezie – które Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać.
4.    W Stargardzkim Centrum Kultury stosowany jest monitoring wizyjny – szczegóły dotyczące przetwarzania nagrań z monitoringu dostępne są pod adresem: https://sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych-9#gth
5.    Ochrona obiektu, jak również pracownicy Stargardzkiego Centrum Kultury są upoważnieni do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.    Wstęp Uczestnika na Imprezę odbywa się za okazaniem ważnego biletu wstępu i – po wyrażeniu zgody przez Uczestnika, ważnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko CoVid-19, przy czym podczas Imprezy przetwarzane są dane osobowe Uczestników poprzez wgląd do zaświadczenia – za wyrażoną zgodą Uczestników która jest niezbędna do wzięcia udziału w Imprezie osób ponad limit osób mogących brać udział w Imprezie bez ograniczeń.
2.    Na poszczególne wydarzenia wchodzi pierwsze 75% osób a następnie osoby, które posiadają zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19

3.    Bilety możliwe są do nabycia w kasach Kina Stargardzkiego Centrum Kultury oraz on-line na stronie www.sck.stargard.pl.
4.    Kupując bilet należy sprawdzić zawarte na nim dane. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
5.    Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
6.    Osoby, co do których zachodzi przypuszczenie, iż znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczani na salę.
7.    Podczas SEANSÓW FILMOWYCH i IMPREZ organizowanych w ww. salach zabrania się:
a.    Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
b.    Korzystania z telefonów komórkowych.
c.    Wnoszenia oraz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
d.    Wnoszenia oraz spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem.
e.    Głośnego zachowania, które zakłóca oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie.
7.    Za rzeczy pozostawione po SEANSACH FILMOWYCH lub po IMPREZACH Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
8.    Stargardzkie Centrum Kultury na podstawie umów z dystrybutorami i innymi podmiotami ma prawo do emisji przed filmem bloku reklamowego, co sprawia, że godzina faktycznej emisji filmu może być przesunięta o czas jego wyświetlania.
9.    Na czas trwania wybranych IMPREZ Stargardzkie Centrum Kultury uruchamia szatnię.  Szatnie są wówczas obowiązkowe, bezpłatne i dozorowane. Zasady przyjmowania rzeczy na przechowanie określone zostały w „Regulaminie korzystania z szatni w obiekcie SCK” dostępnym przy szatni.
10.    Sprzedaż biletów na FILM/IMPREZĘ rozpoczyna się codziennie o godzinie 11.00. Kasa i Bufet zamykana jest 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
11.    Zakupione bilety wraz z paragonem należy zachować do końca trwania SEANSU/IMPREZY.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

I. REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW WSTĘPU:

1.    Rezerwacji miejsc na SEANSE FILMOWE/IMPREZY, można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 91 577 13 93, poprzez system rezerwacji on-line na stronie www.sck.stargard.pl lub osobiście w kasie kina.
2.    Rezerwację miejsc na SEANSE FILMOWE/IMPREZY, można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub osobiście w kasie kina podając nazwisko i/lub numer rezerwacji.
3.     Zarezerwowane bilety na SEANSE FILMOWE NALEŻY ODEBRAĆ NAJPÓŹNIEJ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKCJI FILMU,    w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
4.    Zarezerwowane bilety na IMPREZY NALEŻY ODEBRAĆ W CIĄGU 48 GODZIN OD DOKONANIA REZERWACJI, W PRZECIWNYM RAZIE REZERWACJA TA ZOSTANIE ANULOWANA
5.    KASJER MOŻE ODMÓWIĆ SPRZEDAŻY BILETU NA SEANSE FILMOWE/IMPREZY w następujących przypadkach:
a.    Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej,
b.    W przypadku, gdy osoba kupująca jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem środków odurzających, zachowuje się agresywnie, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów lub pracowników kina,
c.    W przypadku, gdy osoba kupująca nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w SEANSIE FILMOWYM lub IMPREZIE, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
d.    Sił i zdarzeń losowych niezależnych od Stargardzkiego Centrum Kultury.

II.

1.    KASJER MA PRAWO ODMÓWIĆ przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w przypadku odmowy wypełnienia i podpisania formularza zwrotu.
2.    Zwrot zakupionych biletów na FILM możliwy jest najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem seansu, na który został kupiony bilet, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO BILETU WSTĘPU .
3.    Zwrot zakupionych biletów na IMPREZĘ możliwy jest najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia IMPREZY, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO BILETU WSTĘPU .

III.

1.    Ceny biletów wstępu na IMPREZY organizowane w Stargardzkim Centrum Kultury są różne, a ich wysokość jest każdorazowo ogłaszana w materiałach reklamujących dane wydarzenie oraz na stronie www.sck.stargard.pl
2.    Ceny biletów na PROJEKCJE FILMOWE określa obowiązujący w Stargardzkim Centrum Kultury cennik, dostępny na stronie www.sck.stargard.pl
3.    Bilety do kina sprzedawane są w trzech kategoriach: normalny, ulgowy, grupowy.
4.    Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, do 25 roku życia oraz emerytom, rencistom i kombatantom, po okazaniu dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia.
Stargardzkie Centrum Kultury honoruje Ogólnopolską i Samorządową Kartę Dużej Rodziny, jak również Zachodniopomorską i Stargardzką Kartę Seniora, która uprawnia do zniżki w zakupie biletu w minimalnej obowiązującej na dany SEANS FILMOWY cenie. Karta uprawnia do zakupu biletu na IMPREZY Stargardzkiego Centrum Kultury z 10% rabatem.
5.    Bilet grupowy na SEANS FILMOWY lub IMPREZĘ dotyczy grupy minimum 15 osób.
6.    Dzieciom do lat 3 przebywającym na SEANSIE pod opieką opiekuna i niezajmującym samodzielnego miejsca, przysługuje darmowy bilet. Wiek dziecka zajmującego wspólne miejsce z opiekunem będzie zweryfikowany przez pracownika kina.             Po stronie opiekuna spoczywa obowiązek uwiarygodnienia wieku dziecka.
7.    Każda osoba korzystająca ze zniżek na bilety do KINA i IMPREZY organizowane w Stargardzkim Centrum Kultury, jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do takiej zniżki przy wejściu na salę.
8.    Na inne wydarzenia kinowe jak np. Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki, Ali-Babki – Kobiece Wieczory obowiązują osobne regulaminy stworzone na poszczególne wydarzenia.

IV  Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego

1. Uczestnik, który w dniu imprezy podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w związku z Covid-19 nie ma prawa brania udziału w Imprezie.
2. Liczba osób mogących uczestniczyć w imprezie bez potwierdzania faktu zaszczepienia (w tzw. limicie) jest zależna od przepisów epidemiologicznych obowiązujących w dniu Imprezy.
3. Miło nam będzie, jeżeli Państwo  przekażą  dobrowolnie i z własnej inicjatywy INFORMACJĘ o tym, że nie wliczają się do limitu z uwagi na posiadanie aktualnego szczepienia.
4. Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przekazanie przetwarzanych – zgodnie z Załącznikiem nr 1, przez Organizatora danych osobowych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na terenie Imprezy i służbom porządkowym, o ile te podmioty wystąpią z żądaniem udostępnienia danych Uczestników.
5. Organizator wyznaczył osobę do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur dotyczących organizacji Imprezy.
6. Sprawdzanie biletów odbywać się będzie bezdotykowo. W tym celu prosimy
o przygotowanie biletu w formie papierowej lub elektronicznej.
7. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Imprezy.
8. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną przez cały okres przebywania na Imprezie.
9. Zasady bezpieczeństwa epidemicznego mogą ulec zmianie w zależności od przepisów epidemiologicznych obowiązujących w dniu przeprowadzenia Imprezy.

V       OKULARY 3D

1.    Podczas projekcji 3D należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem obowiązującym w salach. Okulary wielokrotnego użytku można zakupić w kasie kina
2.    Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.    Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za drukowany w środkach masowego przekazu repertuar kina.
2.    Stargardzkie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
3.    Zasady rezerwacji miejsc na SEANSE FILMOWE i IMPREZY oraz sprzedaży biletów poprzez system on-line określone zostały w Warunkach dotyczących rezerwacji biletów on-line dostępnych na stronie www.sck.stargard.pl
4.    Stargardzkie Centrum Kultury informuje, iż jest administratorem danych osobowych uzyskanych m.in. przy sprzedaży biletów. Zasady przetwarzania i dostępu do danych osobowych określone zostały w klauzulach informacyjnych umieszczonych na stronie http://www.sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych#gth
5.    Osoby robiące zdjęcia na terenie Stargardzkiego Centrum Kultury są odpowiedzialne za ich upublicznianie, a SCK nie ponosi żadnych konsekwencji za takie działania.
6.    Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stargardzkiego Centrum Kultury.
7.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2021 r. z późniejszymi zmianami wprowadzanymi w związku z dostosowaniem zasad Imprezy do aktualnych przepisów epidemiologicznych.

Załącznik Nr 1 – Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Imprezy

Informujemy, że dane Uczestników przetwarzane są z najwyższą starannością:
•    Administratorem Danych jest Stargardzkie Centrum Kultury (dalej SCK) z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; dane kontaktowe: tel.  +48 91 578 32 31, sekretariat@sck.stargard.pl
•    W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Łukaszem Rozesłańskim, pod adresem iod@sck.stargard.pl lub w siedzibie SCK.
•    Dane przetwarzane są w celu realizacji zakupu biletu (zgodnie z art. 6.1.b RODO) oraz realizacji przez SCK obowiązku przekazania  danych  osobowych Uczestnika Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym danych osobowych Uczestników Imprezy (zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce), przy czym uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przekazanie danych służbom sanitarnym na ich żądanie. Wgląd podczas Imprezy do zaświadczenia o szczepieniu odbywa się za zgodą Uczestników, która jest niezbędna do wzięcia udziału w Imprezie ponad aktualny limit osób mogących brać udział w Imprezie bez aktualnego szczepienia przeciw covid. Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów epidemiologicznych nie powinny brać udziału w Imprezie, ponieważ brak zgody może uniemożliwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne oraz spełnienie przez Organizatora obowiązków nakreślonych w Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Imprezie.
•    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa, głównie dla ułatwienia kontaktu z uczestnikami Imprezy po jej zakończeniu, przy czym dane są zbieranie, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Imprezie oraz podmioty, którym SCK przekazuje – zgodnie z zawartą z nimi umową, dane niezbędne do organizacji Imprezy.
•    Dane przetwarzane w celu dochodzenia epidemiologicznego będą przechowywane przez dwa tygodnie, natomiast dane konieczne do zakupu biletu przez okres konieczny do spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych.
•    Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania – lecz w ograniczonym zakresie w związku z ewentualnie podejmowanymi działaniami służb sanitarnych. Prawa te mogą być realizowane w siedzibie SCK, pod numerem tel.  +48 91 578 32 31 lub mailowo: sekretariat@sck.stargard.pl
•    Każdej osobie, która uzna, że dane są przetwarzane wbrew przepisom, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.

(Przedmiot regulacji)

§1.

„Regulamin korzystania z szatni w obiekcie Stargardzkim Centrum Kultury”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udostępniania osobom trzecim szatni oraz przechowywania w niej części garderoby pozostawionych przez te osoby. Pozostawienie rzeczy w szatni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zasady ogólne

§2

 1. Szatnia w Stargardzkim Centrum Kultury przyjmuje w celu przechowywania bez wynagrodzenia wyłącznie okrycia wierzchnie, parasole, torby, teczki oraz bagaż podręczny z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1
 2. Pracownicy szatni są zobowiązani do zachowania należytej staranności w przechowywaniu powierzonych im rzeczy, w szczególności zaś do utrzymania ich w stanie niepogorszonym.

Wyłączenia

§3

 1. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za następujące rzeczy ruchome pozostawione wewnątrz rzeczy wskazanych w § 2:
 1. pieniądze,
 2. biżuterię i kosztowności innego rodzaju,
 3. sprzęt elektroniczny, a w szczególności komputery przenośne, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, odtwarzacze multimedialne.
 4. dokumenty zawierające dane osobowe,
 5. klucze do domu lub samochodu
 1. Szatnia w Stargardzkim Centrum Kultury nie przyjmuje w celu przechowywania w szczególności następujących przedmiotów:
 1.  przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren szatni,
 2. przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 3. zwierząt, w tym zwierząt domowych w klatkach lub pojemnikach oraz psów. Pozostawienie przedmiotów określonych w ust. 1 w szatni bez wiedzy pracowników Stargardzkiego Centrum Kultury stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca przedmioty tego rodzaju w szatni czyni to wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. przedmiotów, których przechowywanie w szatni jest utrudnione z uwagi na ich wymiary lub cechy charakterystyczne, np. wózków dziecięcych lub wózków bagażowych i bagażu podróżnego.

Przyjęcie rzeczy

§4

 1. Przyjęcie rzeczy na przechowywanie w szatni w obiekcie Stargardzkiego Centrum Kultury nastąpi w drodze fizycznego przekazania rzeczy przez osobę pragnąca skorzystać z szatni, pracownikowi Stargardzkiego Centrum Kultury obsługującego szatnię. Pracownik Stargardzkiego Centrum Kultury następnie wydaje osobiście przywieszkę, stanowiącą dowód przyjęcia rzeczy na przechowanie. Wydanie rzeczy z szatni następuje wyłącznie za jej oddaniem.
 2. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanej przywieszki.
 3. W przypadku zgubienia przywieszki i żądania wydania przechowywanych rzeczy, pracownik Stargardzkiego Centrum Kultury jest zobowiązany do:
 1. przybrania do dalszych czynności osoby pełniącej rolę świadka zdarzenia.
 2. poinformowania osoby odpowiedzialnej za daną imprezę o zdarzeniu,
 3. uprawdopodobnienia faktu pozostawienia rzeczy poprzez rozmowę z osobą żądającą ich wydania dotyczącej cech charakterystycznych rzeczy,
 4. zażądania, w obecności osoby odpowiedzialnej za imprezę, od osoby żądającej wydania przechowywanej rzeczy dokumentu potwierdzającej jej tożsamość, ze zdjęciem,
 5. pobrania opłaty za zgubienie przywieszki w wysokości 50 złotych.

Opłata jest pobierana w następujący sposób:

Na okres 7 dni wniesiona opłata stanowi depozyt. Osoba, która zgubiła zawieszkę ma prawo do jej zwrotu w terminie 7 dni. Po tym terminie wniesiona opłata jest traktowana jako opłata za zgubienie zawieszki. W przypadku braku osobistego zwrotu, opłata zostanie zwrócona na wskazany przez zwracającego numer konta bankowego, po uwzględnieniu kosztów zwrotu.

 1. sporządzenie raportu z wydania rzeczy bez zwrotu przywieszki, zawierającego czas wydania, dane osobowe osoby żądającej wydania rzeczy z uwzględnieniem informacji o dokumentach potwierdzających jej tożsamość oraz czytelnym podpisem osoby odbierającej

4.   Pracownicy szatni nie przyjmują upominków i prezentów dla artystów i wykonawców gościnnych.

Na prośbę widzów, obsługa może dostarczyć do garderoby artysty wskazane upominki oraz prezenty. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przekazane w powyższy sposób.

§5

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.

1. Jednorazowo w trybie on-line można zarezerwować do 10 biletów.

2. W przypadku rezerwacji większej ilości biletów lub w innych sytuacjach dot. rezerwacji lub sprzedaży biletów, SCK prosi o kontakt mailowy kasa.kina@sck.stragrad.pl lub tel. 91 577 13 93 (kasa) i 91 578 32 31 (sekretariat SCK czynny w dni robocze w godzinach 8.00-16.00).

3. Rezerwacja on-line kończy się na 15 min. przed projekcją filmu, planowaną godziną imprezy.

4. Rezerwacja może zostać anulowana w przypadku złamania warunków dotyczących rezerwacji biletów on-line i Regulaminu Kina SCK.

5. Przy odbiorze zarezerwowanych on-line biletów należy podać osobisty numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy rezerwacji adres e-mail. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. SCK nie odpowiada za skutki podania tego numeru osobom trzecim.

6. SCK zastrzega sobie prawo do zrezygnowania przyjęcia rezerwacji bez podania przyczyn.

Regulamin uczestnictwa w seansach filmowych oraz innych imprezach artystycznych odbywających się na terenie budynku Stargardzkiego Centrum Kultury

§1

Zasady udziału w imprezie plenerowej

 1. Wstęp na imprezy plenerowe organizowane przez Stargardzkie Centrum Kultury mają jedynie osoby, które dokonały rejestracji i na tej podstawie otrzymały tzw. wejściówkę, lub bilet wstępu.
 2. W ramach rejestracji niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego uczestnika imprezy, a te dane są podawane przez osobę dokonującą rezerwacji wejściówek lub rezerwacji/zakupu biletu.
 3. Ww. dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego – na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu/imprezie plenerowej.
 4. Dane osobowe uczestnika imprezy będą przetwarzane w SCK, który jest Administratorem przetwarzającym je z najwyższą starannością i na zasadach opisanych w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej SCK oraz pod adresem https://www.sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych-9#gth (w pkt. IX) i będą przechowywane przez SCK przez okres 21 dni od dnia, w którym odbyła się impreza.
 5. Stargardzkie Centrum Kultury umożliwia chętnym do udziału w imprezie plenerowej/wydarzeniu dokonywania rejestracji i pobierania wejściówek/biletów wstępu poprzez stronę internetową SCK (rezerwacja/zakup online), kontakt telefoniczny z kasą SCK, dzwoniąc pod nr +91 577 13 93 i kontakt osobisty z pracownikami kasy SCK.
 6. Po dokonaniu rejestracji, uczestnik imprezy plenerowej – osoba, która dokonała rezerwacji wejściówki/zakupu biletu:
 1. w formie online – otrzyma na wskazany adres e-mail informację potwierdzającą rezerwację/zakup; należy ją wydrukować i okazać przy wejściu na imprezę lub w telefonie,
 2. poprzez kontakt telefoniczny – otrzyma na wskazany adres e-mail informację potwierdzającą rezerwację/zakup; w przypadku telefonu stacjonarnego – numer rezerwacji wejściówki/ biletu, które należy odebrać w kasie SCK najpóźniej w dniu poprzedzającym imprezę plenerową/wydarzenie,
 3. osobiście w kasie SCK – otrzyma wejściówkę/bilet.
  1. Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 2 wejściówki/dokonać zakupu 2 biletów.
  2. W imprezie plenerowej może uczestniczyć maksymalnie 150 osób/widzów.
  3. Osoby małoletnie do ukończenia 13 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie jedynie wraz z osoba pełnoletnia, która sprawować będzie nad nimi opiekę.

§2
Zasady organizacji widowni.

Udział uczestników/widzów w imprezie plenerowej jest dopuszczalny pod warunkiem:

 1. zakrywania ust i nosa;
 2. zachowania dystansu 2 metrów w oczekiwaniu na wejście na imprezę;
 3. dezynfekcji rąk przy wejściu na imprezę;
 4. okazania wejściówki przy wejściu na teren imprezy (w formie wydruku lub na telefonie);
 5. zachowania dystansu 2 m na terenie imprezy;
 6. respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z artystami;
 7. wchodzenia i wychodzenia na/z imprezy tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem dystansu;
 8. wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników;
 9. dostosowania się do zaleceń SCK i służb porządkowych.

§ 3

Osoby uczestniczące w imprezach plenerowych organizowanych przez Stargardzkie Centrum Kultury zobowiązują są postępować zgodnie z opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami.