Ogłaszamy konkurs dla młodzieży pod hasłem „MŁODZI VS UZALEŻNIENIA”.

Do wygrania atrakcyjne nagrody.

#NOWEFIO, #NIW sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NOWEFIO, Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs o charakterze profilaktycznym, pod hasłem „MŁODZI VS UZALEŻNIENIA”.
  Konkurs odbywa się w ramach projektu „Najtrudniejszy mecz w życiu”.
 2. Organizatorem konkursu jest Pracownia Lokalności i Dziennikarstwa działająca w Stargardzkim Centrum Kultury.
 3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 19 lat włącznie.

II. Cele konkursu:

 1. przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym
 2. wspieranie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 3. uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami
 4. promocja zdrowego stylu życia przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych,
 5. zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych
 6. uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących życie bez uzależnień.

III. Zadanie

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w formie filmu (minimalna długość: 30 s), stworzeniu grafiki, plakatu lub krótkiego tekstu (minimum 500 znaków, maksymalnie 5000 znaków) na temat „MŁODZI VS UZALEŻNIENIA”. Dopuszcza się stworzenie pracy w formie papierowej, wówczas należy ją sfotografować.

Praca powinna odwoływać się do tematu uzależnień (np. alkoholizm, narkomania, zakupoholizm, hazard, dopalacze, nadużywanie telefonu i komputera, pracoholizm, kompulsywne objadanie się, siecioholizm) – chodzi przede wszystkim o wyeksponowanie negatywnych skutków płynących z uzależnienia, jak również o pokazanie postaw prozdrowotnych, alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego (ze szczególnym uwzględnieniem sportu).

Praca należy przesłać na adres mailowy: takapracownia@interia.pl

Ostateczny termin nadesłania prac mija 30.09.2022 r.

IV. Ocena prac:

Prace oceni jury złożone z realizatorów projektu „Najtrudniejszy mecz w życiu”.

Jury weźmie pod uwagę:

 • zawartość merytoryczną pracy
 • przesłanie pracy
 • formę przekazu
 • zgodność z tematyką
 • kreatywność
 • jakość wykonania.

V. Nagrody

Autorzy najlepszych plakatów profilaktycznych otrzymają nagrody zakupione w ramach projektu „Najtrudniejszy mecz w życiu” ze środków Narodowego Instytutu Wolności NOWEFIO,

VI. Ogłoszenie wyników konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2022 roku. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie Facebookowej Pracowni Lokalności i Dziennikarstwa.

VII. Inne

 1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację w mediach społecznościowych, na stronie internetowej organizatora i w innej formie.
 2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
 1. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy załączone winno być oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział konkursie na zasadach określonych w regulaminie – zdanie „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Młodzi vs uzależnienia”, na publikację pracy i wizerunku dziecka”.
 1. Uczestnik konkursu/przedstawiciel ustawowy udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celach profilaktyczno-edukacyjnych, z podaniem imienia i nazwiska autora, stosownie do potrzeb organizatora.