SCK

Regulamin udziału w imprezach organizowanych w SCK


1.    Regulamin określa zasady korzystania z Kina oraz zasady udziału w IMPREZACH, takich jak: spektakle teatralne, koncerty, występy kabaretowe, spotkania z artystami, wernisaże.
2.     W Sali nr 1 - Duża Scena i w Sali nr 2 - Piwnica Artystyczna odbywają się PROJEKCJE FILMOWE oraz IMPREZY ARTYSTYCZNE. W Sali nr 3 - Małej Scenie odbywają się IMPREZY ARTYSTYCZNE.
3.    Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestników niniejszego Regulaminu oraz Zasad Przetwarzania Danych Osobowych (określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu) niezbędnych do wzięcia udziału w Imprezie - które Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać.
4.    W Stargardzkim Centrum Kultury stosowany jest monitoring wizyjny – szczegóły dotyczące przetwarzania nagrań z monitoringu dostępne są pod adresem: https://sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych-9#gth
5.    Ochrona obiektu, jak również pracownicy Stargardzkiego Centrum Kultury są upoważnieni do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1.    Wstęp Uczestnika na Imprezę odbywa się za okazaniem ważnego biletu wstępu i – po wyrażeniu zgody przez Uczestnika, ważnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko CoVid-19, przy czym podczas Imprezy przetwarzane są dane osobowe Uczestników poprzez wgląd do zaświadczenia - za wyrażoną zgodą Uczestników która jest niezbędna do wzięcia udziału w Imprezie osób ponad limit osób mogących brać udział w Imprezie bez ograniczeń.  
2.    Na poszczególne wydarzenia wchodzi pierwsze 75% osób a następnie osoby, które posiadają zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19

3.    Bilety możliwe są do nabycia w kasach Kina Stargardzkiego Centrum Kultury oraz on-line na stronie www.sck.stargard.pl.
4.    Kupując bilet należy sprawdzić zawarte na nim dane. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
5.    Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
6.    Osoby, co do których zachodzi przypuszczenie, iż znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczani na salę.
7.    Podczas SEANSÓW FILMOWYCH i IMPREZ organizowanych w ww. salach zabrania się:
a.    Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
b.    Korzystania z telefonów komórkowych.
c.    Wnoszenia oraz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
d.    Wnoszenia oraz spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem.
e.    Głośnego zachowania, które zakłóca oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie.
7.    Za rzeczy pozostawione po SEANSACH FILMOWYCH lub po IMPREZACH Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
8.    Stargardzkie Centrum Kultury na podstawie umów z dystrybutorami i innymi podmiotami ma prawo do emisji przed filmem bloku reklamowego, co sprawia, że godzina faktycznej emisji filmu może być przesunięta o czas jego wyświetlania.
9.    Na czas trwania wybranych IMPREZ Stargardzkie Centrum Kultury uruchamia szatnię.  Szatnie są wówczas obowiązkowe, bezpłatne i dozorowane. Zasady przyjmowania rzeczy na przechowanie określone zostały w „Regulaminie korzystania z szatni w obiekcie SCK” dostępnym przy szatni.
10.    Sprzedaż biletów na FILM/IMPREZĘ rozpoczyna się codziennie o godzinie 11.00. Kasa i Bufet zamykana jest 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
11.    Zakupione bilety wraz z paragonem należy zachować do końca trwania SEANSU/IMPREZY.


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE


I. REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW WSTĘPU:


1.    Rezerwacji miejsc na SEANSE FILMOWE/IMPREZY, można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 91 577 13 93, poprzez system rezerwacji on-line na stronie www.sck.stargard.pl lub osobiście w kasie kina.
2.    Rezerwację miejsc na SEANSE FILMOWE/IMPREZY, można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub osobiście w kasie kina podając nazwisko i/lub numer rezerwacji.
3.     Zarezerwowane bilety na SEANSE FILMOWE NALEŻY ODEBRAĆ NAJPÓŹNIEJ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKCJI FILMU,    w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
4.    Zarezerwowane bilety na IMPREZY NALEŻY ODEBRAĆ W CIĄGU 48 GODZIN OD DOKONANIA REZERWACJI, W PRZECIWNYM RAZIE REZERWACJA TA ZOSTANIE ANULOWANA
5.    KASJER MOŻE ODMÓWIĆ SPRZEDAŻY BILETU NA SEANSE FILMOWE/IMPREZY w następujących przypadkach:
a.    Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej,
b.    W przypadku, gdy osoba kupująca jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem środków odurzających, zachowuje się agresywnie, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów lub pracowników kina,
c.    W przypadku, gdy osoba kupująca nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w SEANSIE FILMOWYM lub IMPREZIE, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
d.    Sił i zdarzeń losowych niezależnych od Stargardzkiego Centrum Kultury.


II.    


1.    KASJER MA PRAWO ODMÓWIĆ przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w przypadku odmowy wypełnienia i podpisania formularza zwrotu.
2.    Zwrot zakupionych biletów na FILM możliwy jest najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem seansu, na który został kupiony bilet, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO BILETU WSTĘPU .
3.    Zwrot zakupionych biletów na IMPREZĘ możliwy jest najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia IMPREZY, TYLKO ZA ZWROTEM WAŻNEGO BILETU WSTĘPU .


III.    


1.    Ceny biletów wstępu na IMPREZY organizowane w Stargardzkim Centrum Kultury są różne, a ich wysokość jest każdorazowo ogłaszana w materiałach reklamujących dane wydarzenie oraz na stronie www.sck.stargard.pl 
2.    Ceny biletów na PROJEKCJE FILMOWE określa obowiązujący w Stargardzkim Centrum Kultury cennik, dostępny na stronie www.sck.stargard.pl 
3.    Bilety do kina sprzedawane są w trzech kategoriach: normalny, ulgowy, grupowy.
4.    Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, do 25 roku życia oraz emerytom, rencistom i kombatantom, po okazaniu dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia.
Stargardzkie Centrum Kultury honoruje Ogólnopolską i Samorządową Kartę Dużej Rodziny, jak również Zachodniopomorską i Stargardzką Kartę Seniora, która uprawnia do zniżki w zakupie biletu w minimalnej obowiązującej na dany SEANS FILMOWY cenie. Karta uprawnia do zakupu biletu na IMPREZY Stargardzkiego Centrum Kultury z 10% rabatem.
5.    Bilet grupowy na SEANS FILMOWY lub IMPREZĘ dotyczy grupy minimum 15 osób.
6.    Dzieciom do lat 3 przebywającym na SEANSIE pod opieką opiekuna i niezajmującym samodzielnego miejsca, przysługuje darmowy bilet. Wiek dziecka zajmującego wspólne miejsce z opiekunem będzie zweryfikowany przez pracownika kina.             Po stronie opiekuna spoczywa obowiązek uwiarygodnienia wieku dziecka.
7.    Każda osoba korzystająca ze zniżek na bilety do KINA i IMPREZY organizowane w Stargardzkim Centrum Kultury, jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do takiej zniżki przy wejściu na salę.
8.    Na inne wydarzenia kinowe jak np. Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki, Ali-Babki – Kobiece Wieczory obowiązują osobne regulaminy stworzone na poszczególne wydarzenia.


IV  Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego 


1. Uczestnik, który w dniu imprezy podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w związku z Covid-19 nie ma prawa brania udziału w Imprezie.
2. Liczba osób mogących uczestniczyć w imprezie bez potwierdzania faktu zaszczepienia (w tzw. limicie) jest zależna od przepisów epidemiologicznych obowiązujących w dniu Imprezy.
3. Miło nam będzie, jeżeli Państwo  przekażą  dobrowolnie i z własnej inicjatywy INFORMACJĘ o tym, że nie wliczają się do limitu z uwagi na posiadanie aktualnego szczepienia.
4. Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przekazanie przetwarzanych - zgodnie z Załącznikiem nr 1, przez Organizatora danych osobowych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na terenie Imprezy i służbom porządkowym, o ile te podmioty wystąpią z żądaniem udostępnienia danych Uczestników.  
5. Organizator wyznaczył osobę do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur dotyczących organizacji Imprezy.
6. Sprawdzanie biletów odbywać się będzie bezdotykowo. W tym celu prosimy 
o przygotowanie biletu w formie papierowej lub elektronicznej. 
7. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Imprezy.
8. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną przez cały okres przebywania na Imprezie. 
9. Zasady bezpieczeństwa epidemicznego mogą ulec zmianie w zależności od przepisów epidemiologicznych obowiązujących w dniu przeprowadzenia Imprezy.


V       OKULARY 3D


1.    Podczas projekcji 3D należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem obowiązującym w salach. Okulary wielokrotnego użytku można zakupić w kasie kina
2.    Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1.    Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za drukowany w środkach masowego przekazu repertuar kina.
2.    Stargardzkie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
3.    Zasady rezerwacji miejsc na SEANSE FILMOWE i IMPREZY oraz sprzedaży biletów poprzez system on-line określone zostały w Warunkach dotyczących rezerwacji biletów on-line dostępnych na stronie www.sck.stargard.pl
4.    Stargardzkie Centrum Kultury informuje, iż jest administratorem danych osobowych uzyskanych m.in. przy sprzedaży biletów. Zasady przetwarzania i dostępu do danych osobowych określone zostały w klauzulach informacyjnych umieszczonych na stronie http://www.sck.stargard.pl/ochrona-danych-osobowych#gth
5.    Osoby robiące zdjęcia na terenie Stargardzkiego Centrum Kultury są odpowiedzialne za ich upublicznianie, a SCK nie ponosi żadnych konsekwencji za takie działania.
6.    Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stargardzkiego Centrum Kultury.
7.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2021 r. z późniejszymi zmianami wprowadzanymi w związku z dostosowaniem zasad Imprezy do aktualnych przepisów epidemiologicznych.


Załącznik Nr 1 - Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Imprezy


Informujemy, że dane Uczestników przetwarzane są z najwyższą starannością: 
•    Administratorem Danych jest Stargardzkie Centrum Kultury (dalej SCK) z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105; dane kontaktowe: tel.  +48 91 578 32 31, sekretariat@sck.stargard.pl 
•    W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - dr Marleną Płonką, pod adresem iod@sck.stargard.pl lub w siedzibie SCK.
•    Dane przetwarzane są w celu realizacji zakupu biletu (zgodnie z art. 6.1.b RODO) oraz realizacji przez SCK obowiązku przekazania  danych  osobowych Uczestnika Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym danych osobowych Uczestników Imprezy (zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce), przy czym uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przekazanie danych służbom sanitarnym na ich żądanie. Wgląd podczas Imprezy do zaświadczenia o szczepieniu odbywa się za zgodą Uczestników, która jest niezbędna do wzięcia udziału w Imprezie ponad aktualny limit osób mogących brać udział w Imprezie bez aktualnego szczepienia przeciw covid. Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów epidemiologicznych nie powinny brać udziału w Imprezie, ponieważ brak zgody może uniemożliwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne oraz spełnienie przez Organizatora obowiązków nakreślonych w Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Imprezie.
•    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa, głównie dla ułatwienia kontaktu z uczestnikami Imprezy po jej zakończeniu, przy czym dane są zbieranie, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Imprezie oraz podmioty, którym SCK przekazuje - zgodnie z zawartą z nimi umową, dane niezbędne do organizacji Imprezy. 
•    Dane przetwarzane w celu dochodzenia epidemiologicznego będą przechowywane przez dwa tygodnie, natomiast dane konieczne do zakupu biletu przez okres konieczny do spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych.
•    Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania - lecz w ograniczonym zakresie w związku z ewentualnie podejmowanymi działaniami służb sanitarnych. Prawa te mogą być realizowane w siedzibie SCK, pod numerem tel.  +48 91 578 32 31 lub mailowo: sekretariat@sck.stargard.pl
•    Każdej osobie, która uzna, że dane są przetwarzane wbrew przepisom, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.