SCK

V. Odbiorcy danych

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas zadań statutowych i umów, realizacji obowiązków i uzasadnionego interesu prawnego będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.