Aktualności

UMOWA NA WYPOSAŻENIE STARGARDZKIEGO CENTRUM NAUKI PODPISANA

13.02.2020 12:32

Umowa została podpisana z firmą Eksponator Patryk Chalimoniuk z siedzibą w Złocieńcu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty o jakiej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. na „ZAPROJEKTOWANIE, WYTWORZENIE I INSTALACJĘ WYSTAWY EDUKACYJNEJ W STARGARDZKIM CENTRUM NAUKI”  

Wystawa SCN ma mieć charakter edukacyjny i popularnonaukowy. Jest adresowana do zwiedzających począwszy od szóstego roku życia. Składa się z 55 stanowisk interaktywnych (eksponatów), elementów scenograficznych. Wszystkie stanowiska wystawy mają mieć charakter samoobsługowy, to jest pozwalać zwiedzającym na zapoznanie się z prezentowanym zjawiskiem i przeprowadzenie zaplanowanych doświadczeń bez udziału przewodnika lub animatora. Wiodącym tematem doświadczeń przeprowadzanych na wystawie są matematyka, fizyka i technika. Zagadnienia te są jednak obudowane fabułą odwołującą się do historii Stargardu i jego mieszkańców: kupieckiego, warownego miasta, aktywnego członka Hanzy, słynącego z gotyckiej architektury. Zwiedzający eksperymentując na wystawie poznaje jednocześnie życie codzienne średniowiecznych kupców, mieszczan, czy wojowników oraz prawa fizyki, arytmetykę i geometrię. Historyczna narracja będzie widoczna w stylistyce eksponatów, scenografii i użytych materiałach oraz w ikonografii: zdjęciach, grafikach. Nadrzędnym celem wystawy jest atrakcyjna i zrozumiała prezentacja zagadnień naukowych. Przestrzeń ekspozycyjna jest rozdzielona między 4 kondygnacje budynku.