SCK

ArtFestiwal
ArtFestiwal 2017
ArtFestiwal 2017

„ArtFestiwal Stargard” to szereg wydarzeń i działań artystycznych, mających miejsce w Stargardzie. Pierwsza edycja, która odbyła się w 2017 roku, to początek wyjątkowego i prestiżowego wydarzenia, które wpisało się na stałe w kulturalne życie naszego miasta, jako wydarzenie cykliczne.
Ideę i scenariusz opracowała artysta-plastyk Bernadeta Wdzięczna – pomysłodawca, twórczyni wydarzenia, dla której najważniejszym celem było przybliżanie odbiorcom szeroko pojętych działań w dziedzinie kultury. 
Założeniem „ArtFestiwal Stargard” jest ukazanie walorów i aktualności sztuki współczesnej oraz działań na styku kultury. Ideą jest szeroka i nieodpłatna dostępność wydarzeń artystycznych w miejscu, które jest im dedykowane a także w miejscach dotychczas nieutożsamionych z działaniami artystycznymi. Będą to zarówno instytucje kultury, zakłady rzemieślnicze, pracownie, wnętrza sakralne oraz obiekty wyłączone z eksploatacji - nieużytki czy parki miejskie. Dostępność wydarzeń artystycznych to zderzenie widza ze swoistą wolnością twórczą, której nie ogranicza przestrzeżeń wystawiennicza, sceniczna, format czy z góry narzucony charakter działania. To istna eksplozja sztuki współczesnej i działań kulturalnych w przestrzeni publicznej.

ArtFestiwal 2017

Celem „ArtFestiwal Stargard” jest integracja kulturowa wspólnoty lokalnej oraz nieskrępowana zabawa i radość, oddająca tym samym szacunek dla prezentacji sztuk wizualnych (fotografia, malarstwo, instalacje wideo, instalacje dźwiękowe, rzeźba, instalacja, performance etc.), jak i wszelakich wydarzeń związanych z muzyką, tańcem, poezją i teatrem. Nie wyklucza się również zjawisk związanych z modą, designem jak i sztuką kulinarną. Poprzez sztukę „ArtFestiwal Stargard” wchodzi w interakcję z widzem – bada, interpretuje, analizuje najbardziej interesujące nas zjawiska w sztuce aktualnej - nie wykluczając przy tym sztuki dawnej. Sztuka prezentowana na „ArtFestiwal Stargard” ma być bliżej nas, na wyciągnięcie ręki. Ma zaskakiwać i zapraszać do dialogu.

ArtFestiwal 2017

Data „ArtFestiwal Stargard 2020”: 16.05.2020 - 17.05.2020, 
termin nadsyłania zgłoszeń do „ArtFestiwal Stargard”: 23.03.2020,

Biuro organizacyjne: Stargardzkie Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105,
Adres elektroniczny, e-mail kontaktowy: artfestiwal@sck.stargard.pl

Koordynator: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Stargardzie

ArtFestiwal 2017

Miejsce wyznacza wyobraźnia pomysłodawcy działania! Może to być przestrzeń publiczna, obiekty i tereny prywatne, lokale gastronomiczne, placówki handlowe, zakłady pracy, siedziby stowarzyszeń oraz instytucje kultury.

ArtFestiwal 2017

W wydarzeniu mogą brać udział artyści, grupy artystyczne, stowarzyszenia, placówki kulturalne oraz kreatywni mieszkańcy Stargardu, którzy osobiście dostarczą wypełnione zgłoszenie uczestnictwa do sekretariatu Stargardzkiego Centrum Kultury lub prześlą zgłoszenie w wersji elektronicznej na adres: artfestiwal@sck.stargard.pl

Uczestnikiem zostaje wnioskodawca zakwalifikowany przez organizatorów „ArtFestiwal Stargard” po weryfikacji karty zgłoszeń.

ArtFestiwal 2017

1.    Każdy uczestnik przygotowuje program swojego wydarzenia samodzielnie.
2.    Każdy uczestnik realizuje swoje wydarzenie we własnym zakresie bez wynagrodzenia.
3.   W przypadku realizacji projektu w przestrzeni publicznej, uczestnik zobowiązany jest we  własnym zakresie pozyskać stosowne zezwolenia od właściwych władz i właścicieli obiektów, w którym realizowane będzie wydarzenie. 
4.     Wszystkie wydarzenia festiwalu będą otwarte dla publiczności bez pobierania opłat.
5.   Uczestnik zobowiązany jest do przywrócenia poprzedniego stanu miejsca wydarzenia lub pokrycia kosztów naprawy.
6.    Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć eksponaty, dzieła, miejsce ekspozycji, prezentacji, itp.
7.  Po konsultacji z organizatorami uczestnik może mieć możliwość pozostawienia ekspozycji lub przedłużenia trwania prezentacji.
8.   Do karty zgłoszenia uczestnik powinien dołączyć materiał przedstawiający i promujący planowane wydarzenie.

ArtFestiwal 2017

1.    Promocja Festiwalu.
2.    Kolportaż regulaminu.
3.    Przyjmowanie zgłoszeń.
4.    Przygotowanie i wydruk zbiorczego kalendarza i mapy wydarzeń.
5.    Druk afisza z programem oraz banneru masztowego z logo „ArtFestiwal Stargard”.
6.    Weryfikacja kart  zgłoszeń i kwalifikowanie uczestników do udziału w „ArtFestiwal Stargard”.

ArtFestiwal 2017

1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu wydarzeń w ramach imprezy (koncertu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego) przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisje. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i/lub filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla celów dokumentalnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocji w związku z jakąkolwiek publikacją lub programem, w którym zostanie wykorzystane nagranie wydarzeń lub fotografie wykonane w trakcie trwania tych wydarzeń. 
2.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania prac, wydarzeń artystycznych bez uiszczenia autorom honorarium.
3.   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
4.  Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec twórców za odwołanie wydarzenia lub odbycie się jedynie w części z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
5.   Koordynator może poprosić uczestnika o dodatkowe informacje dotyczące realizowanego projektu.
6. Twórcy mogą być narażeni na ciągłe przebywania w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu
7.    Organizatorzy nie zwracają załączonej dokumentacji.
8.    Organizator zastrzega sobie prawdo do:
a.    Odmowy wstępu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
b.  W przypadku uzasadnionego względami bezpieczeństwa zażądane będzie opuszczenie terenu imprezy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym regulaminem.
c.  Dokonania zmiany daty, miejsca kub innej istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora.

MOŻLIWE DZIAŁANIA W RAMACH FESTIWALU SZTUKI W STARGARDZIE

Ideą, która wydaje się być nadrzędną dla Festiwalu Sztuki w Mieście, jest szeroka dostępność wydarzeń artystycznych, rozumiana jednak nie tylko, jako możliwość nieodpłatnego obejrzenia wystawy w miejscu, które jest wystawom dedykowane. Dostępność rozumiana jest w tym przypadku, jako możliwość spotkania z dziełem - obiektem, akcją lub samym artystą w miejscach dotychczas nieutożsamianych z działaniami artystycznymi. Sztuka, w myśl tej idei, ma być bliżej, ma się dziać, ma być na wyciągnięcie ręki i zaskakiwać.
Organizatorzy stawiają przede wszystkim na różnorodność doświadczenia zapraszając do udziału artystów od dawna związanych ze Stargardem, aktywnych lokalnie, ale również twórców, którzy ze Stargardu pochodzą lub wiąże ich z miastem jakaś szczególna więź. 
Takie założenia mogą zostać zrealizowane na niezliczoną ilość sposobów, ponieważ artystów nie ogranicza przestrzeń wystawiennicza, format czy z góry narzucony charakter działania. Jest to, więc doskonały zwrot w kierunku sztuki współczesnej, tworzonej przez artystów, sztuki aktualnej, poruszającej ważne i ważkie tematy i realizowanej w atrakcyjny, nowy dla odbiorców sposób.
Tego rodzaju działania można z pewnością zaliczyć do obszarów sztuki efemerycznej, która zakłada nietrwałość dzieła czy jego krótki czas trwania. To idea dość już odległa, mająca korzenie w latach 60 wraz z początkami happeningu, obecnie jednak nabywa charakteru intermedialnego. Dla przykładu performance może mieć wymiar do kamerowy lub po prostu zostać zarejestrowany, dzięki czemu można zakładać jego czasową ekspozycję i celową powtarzalność. Działania efemeryczne to także site specific, mające swoje korzenie w land-arcie i przeznaczone już na etapie koncepcyjnym do konkretnej, wybranej przez artystę przestrzeni, obiekty dedykowane czy inspirowane miejscem.
Wiele takich realizacji dialoguje z przestrzeniami o szczególnym znaczeniu, ważnymi dla lokalnej historii, często zapomnianymi lub wykluczonymi, przez co daje szansę na ich ponowne odkrycie i dowartościowanie.
Efemeryczny może być także street-art, zupełnie odchodzący od wielkoformatowych działań malarstwa ściennego, murali czy graffiti. Street-art, jako działania uruchamiające przestrzeń miasta - wlepka, drobne instalacje robione nawet na szydełku, haft miejski, moda. Tego rodzaju działania wprowadzają nas w przestrzenie sztuki krytycznej, społecznie zaangażowanej, która jest reakcją artystów na rzeczywistość. To błyskotliwy komentarz, refleksja, które na długo zapadają w pamięci.
Szczególnie interesujące w kontekście idei festiwalu w Stargardzie wydają mi się możliwe działania o tendencjach sztuki partycypacyjnej, sztuki współpracy. To działania artystyczne, które, oczywiście w zależności od założeń twórcy, włączają mieszkańców, wybrane grupy społeczne, mniejszości, by wspólnie realizować projekt, którego cele są szersze niż powstanie samego dzieła. To sztuka niosąca zmianę, będąca formą komunikacji, nierzadko dająca głos tym, który z tak wielu powodów mogą być niesłyszalni. Zadaniem artysty jest, więc poznanie miejsca, w którym pracuje, wnikliwa obserwacja i diagnoza oraz nawiązanie relacji odpowiedniej dla indywidualnego sposobu pracy.
Festiwal Sztuki w mieście otwiera perspektywę dla wymiany doświadczeń i różnorodności, która w pewnym sensie zaczyna się w jednym miejscu – w Stargardzie. To niekoniecznie podróż sentymentalna, możliwe, że także krytyczna, refleksyjna, z pewnością wnosząca nowe spojrzenie i świeżość w znane dotąd obszary. Spotkamy się, więc z myślową i ideową rewitalizacją przestrzeni muzealnych i stargardzkich galerii, w których artyści różnych pokoleń będą wspólnie tworzyć ekspozycje, a także podejmą żywy dialog z mieszkańcami Stargardu.

Zapraszamy na naszego facebook'a.

lena