SCK

Regulamin korzystania z szatni w obiekcie Stargardzkiego Centrum Kultury

(Przedmiot regulacji)

§1.


„Regulamin korzystania z szatni w obiekcie Stargardzkim Centrum Kultury”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udostępniania osobom trzecim szatni oraz przechowywania w niej części garderoby pozostawionych przez te osoby. Pozostawienie rzeczy w szatni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Zasady ogólne

§2

 1. Szatnia w Stargardzkim Centrum Kultury przyjmuje w celu przechowywania bez wynagrodzenia wyłącznie okrycia wierzchnie, parasole, torby, teczki oraz bagaż podręczny z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1
 2. Pracownicy szatni są zobowiązani do zachowania należytej staranności w przechowywaniu powierzonych im rzeczy, w szczególności zaś do utrzymania ich w stanie niepogorszonym.

Wyłączenia

§3

 1. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za następujące rzeczy ruchome pozostawione wewnątrz rzeczy wskazanych w § 2:
 1. pieniądze,
 2. biżuterię i kosztowności innego rodzaju,
 3. sprzęt elektroniczny, a w szczególności komputery przenośne, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, odtwarzacze multimedialne.
 4. dokumenty zawierające dane osobowe,
 5. klucze do domu lub samochodu
 1. Szatnia w Stargardzkim Centrum Kultury nie przyjmuje w celu przechowywania w szczególności następujących przedmiotów:
 1.  przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren szatni,
 2. przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 3. zwierząt, w tym zwierząt domowych w klatkach lub pojemnikach oraz psów. Pozostawienie przedmiotów określonych w ust. 1 w szatni bez wiedzy pracowników Stargardzkiego Centrum Kultury stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca przedmioty tego rodzaju w szatni czyni to wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. przedmiotów, których przechowywanie w szatni jest utrudnione z uwagi na ich wymiary lub cechy charakterystyczne, np. wózków dziecięcych lub wózków bagażowych i bagażu podróżnego.


Przyjęcie rzeczy

§4

 1. Przyjęcie rzeczy na przechowywanie w szatni w obiekcie Stargardzkiego Centrum Kultury nastąpi w drodze fizycznego przekazania rzeczy przez osobę pragnąca skorzystać z szatni, pracownikowi Stargardzkiego Centrum Kultury obsługującego szatnię. Pracownik Stargardzkiego Centrum Kultury następnie wydaje osobiście przywieszkę, stanowiącą dowód przyjęcia rzeczy na przechowanie. Wydanie rzeczy z szatni następuje wyłącznie za jej oddaniem.
 2. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanej przywieszki.
 3. W przypadku zgubienia przywieszki i żądania wydania przechowywanych rzeczy, pracownik Stargardzkiego Centrum Kultury jest zobowiązany do:
 1. przybrania do dalszych czynności osoby pełniącej rolę świadka zdarzenia.
 2. poinformowania osoby odpowiedzialnej za daną imprezę o zdarzeniu,
 3. uprawdopodobnienia faktu pozostawienia rzeczy poprzez rozmowę z osobą żądającą ich wydania dotyczącej cech charakterystycznych rzeczy,
 4. zażądania, w obecności osoby odpowiedzialnej za imprezę, od osoby żądającej wydania przechowywanej rzeczy dokumentu potwierdzającej jej tożsamość, ze zdjęciem,
 5. pobrania opłaty za zgubienie przywieszki w wysokości 50 złotych.

Opłata jest pobierana w następujący sposób:

Na okres 7 dni wniesiona opłata stanowi depozyt. Osoba, która zgubiła zawieszkę ma prawo do jej zwrotu w terminie 7 dni. Po tym terminie wniesiona opłata jest traktowana jako opłata za zgubienie zawieszki. W przypadku braku osobistego zwrotu, opłata zostanie zwrócona na wskazany przez zwracającego numer konta bankowego, po uwzględnieniu kosztów zwrotu.

 1. sporządzenie raportu z wydania rzeczy bez zwrotu przywieszki, zawierającego czas wydania, dane osobowe osoby żądającej wydania rzeczy z uwzględnieniem informacji o dokumentach potwierdzających jej tożsamość oraz czytelnym podpisem osoby odbierającej

4.   Pracownicy szatni nie przyjmują upominków i prezentów dla artystów i wykonawców gościnnych.

Na prośbę widzów, obsługa może dostarczyć do garderoby artysty wskazane upominki oraz prezenty. Stargardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przekazane w powyższy sposób.


§5

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.