Aktualności

#Stargard dla Niepodległej-Kultura

10.09.2018 17:18


                                                      Klauzula informacyjna

dla uczestnika  i  rodziców/opiekunów prawnych dziecka uczestniczącego w warsztatach organizowanych przez Stargardzkie Centrum Kultury w terminie 11.09-11.11.2018r. w ramach projektu #Stargard dla Niepodległej - Kultura, dofinansowanego 


Zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 w Stargardzie (73-110) - zwane dalej SCK.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych  - dr Marlena Płonka, która jest dostępna pod adresem: iod@sck.stargard.pl  
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • promocji działalności SCK oraz osiągnięć i umiejętności uczestnika zajęć w SCK za zgodą osoby lub rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: sekretariat@sck.stargard.pl lub na adres siedziby Administratora (patrz pkt. 1);
 1. Wizerunek (zdjęcia, filmy) i dane osobowe uczestnika zajęć (imię i nazwisko) mogą być za uprzednią Państwa zgodą umieszczane na stronie internetowej SCK: http://www.sck.stargard.pl oraz www.facebook.com/stargardzkiecentrum.kultury/ w celu promocji naszych działań oraz osiągnięć uczestnika zajęć w SCK. Dobrowolna, pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zbierana jest przez instruktora zajęć.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom:
 • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt. 3 - jednak nie dłużej niż nakazują to przepisy dotyczące archiwizowania danych przetwarzanych przez SCK. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie - dane są przetwarzane do momentu jej wycofania.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:  
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 • przenoszenia danych, 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.  

8)  Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam wypełnienie obowiązków nałożonych na nas z mocy prawa oraz podjęcie współpracy z Państwem w zakresie świadczonych przez nas usług.


Dyrektor SCK
Regulamin warsztatów

organizowanych przez Stargardzkie Centrum Kultury

w terminie 11.09-11.11.2018r. w ramach projektu #Stargard dla Niepodległej - Kultura.

 1. Organizatorem warsztatów jest Stargardzkie Centrum Kultury; ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard.
 2. Uczestnictwo w  warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres niepodlegla@sck.stargard.pl   ; ilość osób mogących wziąć udział w warsztatach jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla uczestników warsztatów, decydować będzie kolejność zgłoszeń począwszy od zgłoszeń złożonych w terminie najwcześniejszym.
 4. Miejsce i czas trwania zajęć ustalone są na podstawie harmonogramu warsztatów przygotowanego przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie warsztatów w nagłych   i uzasadnionych przypadkach, a zmiany zostaną podane na stronie www.sck.stargard.pl.
 6. Do obowiązków uczestnika warsztatów zorganizowanych przez  Stargardzkiego Centrum Kultury należy:                    

  - przedłożenie pisemnych oświadczeń (w przypadku małoletniego uczestnika od rodziców lub    

  opiekunów prawnych) o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,  zgody rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo  dziecka w warsztatach, zgody na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku, zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych.

  - stosowanie się do poleceń instruktora prowadzącego warsztaty,

  -kulturalne zachowanie oraz zgodna współpraca z innymi uczestnikami.                                                                         

 7. Podczas warsztatów nie należy korzystać z telefonów ani innych podobnych urządzeń bez zgody instruktora.
 8. Prowadzący warsztaty może wykluczyć z zajęć uczestnika, który nagannym zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć.
 9. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 10. W trakcie trwania warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i filmowa z udziałem uczestników biorących udział w warsztatach.
 11. Uczestnik warsztatów , rodzic/prawny opiekun uczestnika warsztatów wyraża zgodę /poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na stosownym oświadczeniu/ na: przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku jego i jego podopiecznego, zamieszczanie  w materiałach, publikacjach, stronach internetowych,  raportach oraz portalach społecznościowych, poprzez podpisanie stosownych Oświadczeń /wzór oświadczeń dostępny na stronie www.sck.stargard.pl .
 12. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany poczekać z dzieckiem do momentu rozpoczęcia zajęć oraz odebrać dziecko po zakończeniu zajęć.
 13. Rodzice/prawni opiekunowie uczestniczą w warsztatach wraz z podopiecznymi i pomagają im w wykonaniu prac.
 14. W razie wypadku bądź zagrożenia życia Organizator ma prawo wezwania pomocy medycznej.
 15. Prowadzący warsztaty nie ponosi odpowiedzialności za uczestników warsztatów, którzy oddalą się od miejsca prowadzenia zajęć.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Organizatora warsztatów.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.


Stargardzkie Centrum Kultury