Aktualności

Camerata Stargard

27.03.2018 09:11

W niedzielę 25 marca 2018 o godzinie 17.00 odbył się drugi koncert Orkiestry Camerata Stargard.

Widownia wypełniona była do ostatnich miejsc.  Owacje na stojąco zwieńczyły koncert. Orkiestra bisowała – i  to dwukrotnie.

Z E S P Ó Ł   O R K I E S T R Y

C A M E R AT A   S T A R G A R D

Dyrygent i Kierownik Artystyczny: Władimir Iwanciw


I SKRZYPCE

Alina Krzyżewska – koncertmistrz,         

Karolina Hyla                                                   

Elżbieta Fabiszak                                            

Anna Majewska                                             

Edyta Wolańska                                             

Maciej Musiał - Inspektor                          

II SKRZYPCE

Anna Muzyk                                                    

Dorota Witkowska                                                                       

Beata Jakubowska                                        

Karolina Sawrymowicz                                

Joanna Hajkiewicz                                         

Julia Iwanciw                                                   

Altówki

Aleksandra Smykowska                                                                             

Kamila Marchlewicz                                      

Justyna Robak                                                

Nikola Haręża                                                  

Wiolonczele

Agnieszka Borkowska                                  

Dorota Babiarz                                                

Dominika Szcześniak                                                                   

Maciej Gąsior   

Kontrabasy

Krzysztof Borkowski                                     

Jan Gottschling                                               

Flety

Anna Wojnowicz-Drężek                           

Joanna Kowalczyk                                         

Fagoty

Anna Bownik                                                   

Edyta Moroz                                                    

Waltornie

Oleksandr Melnychenko                            

Katarzyna Sułkowska                                   


Inspektor Orkiestry: Maciej Musiał

Kierownik Orkiestry: Grzegorz  Konopczyński


Dyrygent

W ł a d i m i r   Iw a n c i w

Solista

K r z y s z t o f   K r z y ż e w s k i

Klarnet


O r k i e s t r a

C a m e r a t a   S t a r g a r d

***

…  nowe brzmienie miasta.Następny koncert odbędzie się w ramach ArtFestiwalu 20.05.2018 o godzinie 16.00  w Kolegiacie pw. N.M.P w Stargardzie